کمیته علمی
مهندس عادل فرهنگی
دبیر کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: farhanguiadel [at] gmail.com
دکتر مهناز اشرفی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: ashrafi.mahnaz [at] gmail.com
دکتر کامران احمدی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: ahmadikam [at] yahoo.com
دکتر نادیه ایمانی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: nadi.imani [at] gmail.com
شهرزاد امین شیرازی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: shahrzad.aminshirazi [at] gmail.com
مهندس اکبر تقی زاده اصل
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: taghizadeh.akbar [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا جیحانی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: jayhani [at] kashanu.ac.ir
دکتر سید محسن حبیبی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: smhabibi [at] ut.ac.ir
دکتر منیر خلقی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: intl.richt [at] gmail.com
دکتر علی زمانی فرد
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: zamanifard [at] art.ac.ir
مهندس علیرضا شاه محمدپور
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: shahmohammadpour [at] yahoo.com
دکتر بهروز عمرانی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: behruz.omrani [at] gmail.com
دکتر هایده لاله
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: haeedeh.laleh [at] gmail.com
دکتر میثم لباف خانیکی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: labbafm [at] yahoo.com
دکتر محمد مرتضایی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: m_mortezayi2008 [at] yahoo.com
دکتر حکمت اله ملاصالحی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: msalehi [at] ut.ac.ir
دکتر علی نعمتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی باستانشناسی و مرمت دانشگاه تبریز
پست الکترونیکی: ---------- [at] -----.com
مهندس ذات اله نیک زاد
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: zatnikzad [at] yahoo.com
دکتر منیژه هادیان دهکردی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: m_hadian [at] yahoo.com
دکتر محمدتقی رهنمایی
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: ----------- [at] ---------.com
دکتر علیرضا حسن زاده
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: parishriver [at] gmail.com
پروفسور ژانگ لیانگرن
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: zhlr [at] nju.edu.cn
پروفسور گابریلا کریست
عضو کمیته علمی
.
پست الکترونیکی: ----------- [at] --------.com
کمیته اجرایی
دکتر بهروز عمرانی
دبیر اجرایی
.
پست الکترونیکی: behruz.omrani [at] gmail.com
علیرضا ناصری مالوانی
مسئول دبیرخانه اجرایی
.
پست الکترونیکی: naserilib [at] yahoo.com
آزیتا علیزاده
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: zetaalizadeh [at] gmail.com
سحر نوحی
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: saharnoo1980 [at] gmail.com
سمیه کاظمی
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: somayekazemi82 [at] gmail.com
محمد مکاری
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: mmokari12 [at] gmail.com
لیلی کاظم پور
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: lilikazempoor [at] yahoo.com
فاطمه فرشی جلالی
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: icar.symposium [at] gmail.com
سعیده اسکندری
عضو کمیته اجرایی
.
پست الکترونیکی: eskandari_saeideh [at] yahoo.com