این کنفرانس بر آن است تا محملی برای تبادل دانسته‌ها و ایده‌های اندیشمندان، پژوهشگران و مجریان باشد و نیز نتایج پژوهش‌ها اشاعه یابد و زمینه‌های همکاری‌های بین‌المللی مهیا گردد. از این‌روی، برگزارکنندگان کنفرانس امیدوارند که شرکت‌کنندگان در کنفرانس با ارایه مقالات غنی خود در محورهای زیر امکان تحقق اهداف مورد نظر کنفرانس را فراهم آورند:

1. باستان‌شناسی
1.1 مهاجرت و تعامل مردمان باستان در امتداد جاده ابریشم؛
1.2 تجارت و مبادله کالا (سفال، فلز، پارچه، جواهر و غیره)؛
1.3 تبادلات فرهنگی (دین، هنرها، زبان‌ها، فناوری‌ها و غیره)؛
1.4 نقل و انتقال گیاهان و حیوانات اهلی شده؛
1.5 پراکنش معماری خشتی؛
1.6 الگوهای اقلیمی و زیست محیطی به عنوان عوامل مهم اثرگذار در حیات جاده ابریشم؛
1.7 تهیه نقشه‌های عرصه‌های مرتبط با جاده ابریشم با استفاده از فناوری‌های نو (GIS، اسکن توسط لیزر و غیره).


2. حفاظت، مراقبت، نگهداری
۲.۱ بناهای برجامانده (ساختارهای سنگی، معماری خشتی، غیره)؛
۲.۲ تزئینات معماری؛
۲.۳ مصنوعات آلی و معدنی (کاغذ، پارچه، سرامیک، فلز، شیشه، غیره)؛
۲.۴ مدیریت محوطه (پایش و مراقبت از محوطه‌های کاوش‌شده، غیره)؛
۲.۵ علم مواد و حفاظت؛
۲.۶ آموزش در حوزه حفاظت.


3. موضوعات ویژه در تبریز
۳.۱ بنیادهای نظری مرتبط با جاده ابریشم؛
۳.۲ میراث فرهنگی ناملموس در جاده ابریشم؛
۳.۳ گفتمان پیرامون حفاظت و توسعه؛
۳.۴ شهرها و روستاهای واقع در جاده ابریشم.